T/F 11-13

Slijepi i slabovidni sportaši

Klasa T/F11

Oštrina vida je manja od LogMAR 2,60.

Klasa T/F12

oštrina vida se kreće se od LogMAR 1,50 do 2,60 ;

i / ili je vidno polje ograničeno na promjer manji od 10 stupnjeva.

Klasa T/F13

oštrina vida se kreće od LogMAR 1,40 do 1 ;

i / ili je vidno polje ograničeno na promjer manji od 40 stupnjeva.

OPĆENITO

Sportska klasa koju dobivaju sportaši sa oštećenjem vida odnosi se na sve događaje (discipline trčanja, skakanja i bacanja) koje nudi svjetska para atletika.

Sportaš mora imati barem jedno od sljedećih oštećenja:

■ Oštećenje strukture očiju;

■ Oštećenje vidnog živca / optike; ili

■ Oštećenje vidnog korteksa. Oštećenje vida sportaša mora imati rezultat oštrinom vida manjom ili jednakom LogMAR 1.0 ili vidnim poljem promjera manjim od 40 stupnjeva.

Prihvatljivo umanjenje vrijednosti    Primjeri
Sportaši s oštećenjem vida imaju smanjen vid koji je uzrokovan oštećenjem očne strukture, vidnih živaca ili vidnih putova ili vizualnog korteksa mozga.  Primjeri temeljnog zdravstvenog stanja koji mogu dovesti do oštećenja vida uključuju retinitis pigmentosa i dijabetičku retinopatiju.