T/F 40-41

Profil klasa za tračanja i skakanja za sportaše sa niskim rastom

Klasa T40

Muškarci

Maksimalna dopuštena visina stojeći iznosi 130cm. Maksimalna dopuštena dužina ruku je 59 cm, mjereno kada sportaš leži na leđima; abdukcija ruka na 90 stupnjeva, a mjeri se od vrha akromiona do vrha najduljeg prsta najduže ruke. Mjera se mora poduzeti bez obzira na kontrakturu lakta jer je efektivna duljina ruke smanjena takvim oštećenjem. Ova dužina ruku proporcionalna je muškom stojeće visine 130cm. Zbroj stajaće visine + duljina najduže ruke mora biti <180cm.

Da bi bili prihvatljivi za klasu T40 muškarci moraju ispunjavati sve sljedeće kriterije:

■ Stojna visina <130cm; i

■ Duljina ruke <59cm; i

■ Zbroj visine stajanja plus duljina ruke <180cm.

Sportaši koji su <130 cm u stojećoj visini, ali koji ne zadovoljavaju nijedan od ostala dva kriterija, ocjenjivat će se prema kriterijima za klasu T41.

Žene

Maksimalna dopuštena visina stajanja je 125cm. Maksimalna dopuštena dužina ruku je 57 cm, mjereno kad sportašica leži na leđima ; abdukcija ruke na 90 stupnjeva, a mjera koja se uzima je od vrh akromiona do vrha najduljeg prsta najduže ruke. Mjera se mora poduzeti bez obzira na kontrakciju lakta jer se takvom oštećenjem smanjuje efektivna duljina ruke. Ova dužina ruku proporcionalna je ženi stojeće visine 125cm. Zbroj stajaće visine + duljina najduže ruke mora biti <173cm.

Da bi bile kvalificirane za klasu T40, sportašice moraju ispunjavati sve sljedeće kriterije:

■ Stojeća visina <125cm; i

■ Duljina ruke <57cm; i

■ Zbroj visine stajanja plus dužina ruku <173cm.

Sportašice koje su <125 cm u visini stajanja, ali koji ne zadovoljavaju nijedan od ostala dva kriterija, ocjenjivat će se prema kriterijima za klasu T41.

F40 muškarci i žene

Sportaši moraju ispunjavati kriterije utvrđene gore navedene.

Klasa T41

Muškarci

Maksimalna dozvoljena visina stajanja je 145cm. Maksimalna dopuštena dužina ruke je 66 cm, mjereno kad sportaš leži na leđima, abdukcija ruke na 90 stupnjeva, a mjera koja se poduzima je od vrha akromiona do vrha najduljeg prsta najduže ruke. Mjera se mora poduzeti bez obzira na kontrakciju lakta jer se takvom oštećenjem smanjuje efektivna duljina ruke. Ova dužina ruku proporcionalna je muškom stojeće visine 145cm. Zbroj stajaće visine + duljina najduže ruke mora biti <200cm.

Kako bi ostvarili pravo na klasu T41, muški sportaši moraju ispunjavati sve sljedeće kriterije:

■ Stojeća visina <145cm; i

■ Duljina ruke <66cm; i

■ Zbroj visine stajanja plus dužina ruku <200cm.

Žene

Maksimalna dopuštena visina stajanja je 137cm. Maksimalna dozvoljena dužina ruke je 63 cm, mjereno kad sportašica leži na leđima, abdukcija ruke na 90 stupnjeva, a mjera od vrha akromiona do vrha najduljeg prsta najduže ruke. Mjera se mora poduzeti bez obzira na kontrakciju lakta jer se takvom oštećenjem smanjuje efektivna duljina ruke. Ova dužina ruku proporcionalna je ženi stojeće visine 137cm. Zbroj visine stajanja + duljina najduže ruke mora biti <190cm.

Da bi bile kvalificirane za klasu T41, sportašice moraju ispunjavati sve sljedeće kriterije:

■ Stojeća visina <137cm; i

■ Duljina ruke <63cm; i

■ Zbroj visine stajanja plus duljina ruke <190cm

F41 muškarci i žene

Sportaši moraju udovoljavati kriterijima koji su gore navedeni.